Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

A szolgáltatóra vonatkozó tájékoztatás

A cellcomp.hu domain név alatt elérhető magyar nyelvű
weboldalat a Cellcomp Kft. üzemelteti. Az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 4.§-a alapján kötelezően
megadandó adatokat a weboldalak alján elérhető impresszum tartalmazza.

A weboldal használata, termékfelelősség

A jelen weboldalakon elérhető információk nem kötelező
érvényűek, kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak és nem minősülnek a
jogszabályokban meghatározott ajánlatnak. A jelen weboldalakon elérhető
információk nem keletkeztetnek semmilyen áru eladásával vagy vásárlásával
kapcsolatos szerződéses kötelezettséget.

A Cellcomp Kft fenntartja a jogot a jelen weboldalakon
elérhető információk tetszés szerinti időpontban, előzetes tájékoztatás nélkül
történő módosítására vagy frissítésére. Eltérő rendelkezés hiányában a Cellcomp
Kft weboldalai sem kifejezetten, sem ráutalás formájában nem tartalmaznak
garanciát vagy információt semmilyen olyan elvárásnak való megfelelés
tekintetében, ideértve, nem kizárólagosan a jelen weboldalakon elérhető
információk érvényességét, pontosságát, teljességét és minőségét, amely alapján
a Cellcomp Kft felelőssége felmerülhet.

A Cellcomp Kft a weboldalával kapcsolatos minden
felelősségét kizárja. Így a Cellcomp Kft nem vállal felelősséget többek között
az Önt a weboldal hozzáférésével vagy használatával összefüggésben – különösen
az Ön számítógépes környezetét ért esetleges vírusfertőzéssel kapcsolatban –
ért semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért és/vagy
következményi kárért, függetlenül attól, hogy annak mi a jogalapja. A
weboldalak használatának megkezdésével a felhasználó kijelenti, hogy a
szolgáltatás ingyenessége a fenti felelősségkorlátozással arányos előny
biztosítására vonatkozó követelményt kielégíti  és azt kifejezetten elfogadja.

A jelen weboldal használata a felhasználási feltételek
elfogadásának minősül és a weboldal csak az irányadó jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban használhatóak. A jelen szerződés használata során
létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek.

Adatok rögzítése és feldolgozása

A weboldalak üzemeltetésével összefüggésben kezelt adatok
tekintetében az adatkezelő a Cellcomp Kft.  Az adatkezelés jogalapja az
érintettek önkéntes hozzájárulása – melyet a felhasználók vagy a weboldalak
használatának megkezdésével, vagy egyéb információ megadásakor más formában
adnak meg – vagy jogszabályi rendelkezés, ideértve nem kizárólagosan az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-át.  A
Cellcomp Kft kizárólag olyan felhasználók személyes adatait kezeli, akik az
adatkezeléshez hozzájárultak. A felhasználók személyes adatait kizárólag az
oldalunkon keresztül történő megkeresések esetén kérjük be, a felhasználó
jóváhagyása alapján, a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartása mellett. A
Cellcomp Kft a jogszabályi előírásokkal összhangban egy globális értékrenden
alapuló, egységes, belső Adatvédelmi Szabályzatot vezetett be, amely az Ön
személyes adatainak védelmére vonatkozik.

Cookies

Amikor weboldalunkra látogat, számítógépén az információk
cookie-k formájában tárolódnak. Minden cookie-t kizárólag az optimális
megjelenítés céljából használunk. Azonban lehetősége van arra, hogy a
beállításokban ezen cookie-k elfogadását letiltsa. Ez esetben azonban kérjük,
vegye tudomásul, hogy bizonyos funkciók nem állnak rendelkezésre.

Tájékoztatáshoz való jog

Önnek bármikor jogában áll ingyenes tájékoztatást kérnie
személyes adatai kezeléséről. Ön szintén bármikor kérheti személyes adatai
helyesbítését, törlését vagy zárolását. Ezekben az ügyekben keresse a Cellcomp
Kft-t az it@cellcomp.hu e-mail címen. Amennyiben Önnek a Cellcomp Kft
weboldalon egyes oldalakhoz vagy fájlokhoz való hozzáférés során adatokat kell
megadnia magáról, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen adatok továbbítása egy
nyílt hálózaton, az Interneten és nem biztonságos formában történik, ezért az
ilyen adatokhoz jogosulatlan harmadik személyek is hozzáférhetnek és
módosíthatják ezeket.

Más weboldalakra mutató linkek

A más harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra
mutató linkeket kiegészítő szolgáltatásként biztosítjuk. Az ilyen weboldalak
függetlenek a Cellcomp Kft-től és azok felett a Cellcomp Kft semmilyen
befolyással nem rendelkezik. A Cellcomp Kft ezért semmilyen felelősséget nem
vállal a Cellcomp Kft weboldalairól linkek által elérhető harmadik személyek
által üzemeltetett weboldalak tartalmáért vagy használatáért, sem az ilyen
weboldalaknak az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak való megfeleléséért.

Védjegyek és szerzői jogok

A jelen weboldalakon feltüntetett védjegyek és logok
("védjegyek") a Cellcomp Kft tulajdonát képezik. A jelen weboldalakon
elérhető információk nem értelmezhetőek akként, hogy a védjegyek tekintetében
bármilyen használati jogot vagy engedélyt adnának, mivel ehhez a Cellcomp Kft
írásbeli hozzájárulása szükséges. A védjegyek jogosulatlan használata szigorúan
tilos. A Cellcomp Kft fenntartja valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jogát és
minden esetben fellép azok védelme érdekében a világ valamennyi országában.

Copyright © 2016 Cellcomp Kft
A jelen weboldalakon elérhető valamennyi szöveg, kép, grafika, animáció,
videó, zene, hang és egyéb anyag a Cellcomp Kft szerzői jog által védett művei.
A Cellcomp Kft-t illeti meg a szerzői jog a jelen weboldalakon található művek
elrendezése és kiválasztása tekintetében is. Ezek a művek nem sokszorosíthatóak
kereskedelmi felhasználás vagy terjesztés céljából, továbbá nem módosíthatóak
vagy használhatóak fel más weboldalakon.